Oplysningspligt

OPLYSNINGSPLIGT VED INDHENTNING AF KUNDEOPLYSNINGER

Behandling af persondata i tilknytning til leasingaftale

Når du ønsker at indgå en leasingkontrakt med Nellemann Leasing (”NL”, ”os”, ”vi”), modtager og behandler vi en række personoplysninger om dig. Det gør, at vi er dataansvarlige for de personoplysninger, som vi behandler om dig.

Nellemann Leasing

Lyskær 7

2730 Herlev

CVR: 33240880

I forbindelse med kontraktindgåelse behandler vi almindelige personoplysninger om dig samt CPR-nr. I nærværende tekst kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål om de personoplysninger, vi behandler om dig, er du velkommen til at kontakte os på e-mail: [email protected].

Oplysninger du giver os

Formålet med at indsamle personoplysninger om dig, inden vi indgår en leasingkontakt, er at foretage en kreditværdihedsvurdering samt leve op til kravene i hvidvaskloven herunder principperne om KYC (Know your customer).

For at leve op til ovenstående forpligtigelser samt foretage en kreditværdihedsvurdering indhenter NL følgende oplysninger ved indgåelse af en privat leasingaftale: navn, adresse, fødselsdato, kontaktoplysninger, CPR-nr., id-dokumentation fx kopi af kørekort, kontooplysninger, årsopgørelse og dine 3 seneste lønsedler.

Ved indgåelse af erhvervskontrakter giver du følgende oplysninger: firmanavn, navn på bruger, adresse, fødselsdato, kontaktoplysninger, CVR-nr.,

id-dokumentation fx kopi af kørekort og kontooplysninger.

Ved splitkontrakter vil indhentningen af oplysningerne være en kombination af de ovenstående oplysninger.

Vi anvender databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b som hjemmel til at behandle disse oplysninger, da der er tale om personoplysninger, du giver med henblik på at indgå en kontrakt. Behandlingen sker ligeledes med henblik på opfyldelse af NL’s retlige forpligtelser jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.  For behandling af CPR-nr. benyttes databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, nr. 3 og nr. 4, idet behandling af CPR-nr. blandt andet er nødvendigt i forbindelse med NL’s iagttagelse af kravene i henhold til hvidvaskloven.

Oplysninger indhentet fra andre kilder

Vi indhenter hovedsageligt oplysningerne fra dig ved indgåelse af en leasingkontrakt. Vi vil dog også indhente oplysninger om dig fra andre kilder fx opslag i RKI, PEP-register samt på EU’s sanktionslister. Derudover vil der blive foretaget tjek af eventuelle aktiver. For erhvervskunder, bliver der, udover ovenstående, ydermere foretaget tjek af virksomheden samt de økonomiske forhold i virksomheden, ligesom der vil blive tjekket ejerforhold.

Opbevaring og sletning

De oplysninger, som vi har registreret om dig i forbindelse med kontraktindgåelse vil blive gemt i 5 år efter kontraktens ophør, medmindre der er grundlag for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at forsvare et retskrav.

Andre modtagere, der kan behandle dine personoplysninger

I forbindelse med kontraktindgåelse videregiver vi kun oplysninger i det omfang, vi er berettiget eller forpligtet til det fx ved indgåelse, opfyldelse og administration af leasingaftalen. Dette omfatter fx leverandører, forsikringsselskaber, værksteder m.v.

Vi kan desuden videregive oplysninger til tredjemand, herunder til offentlige myndigheder fx Skatteforvaltningen eller politiet, såfremt vi er retligt forpligtet hertil, eller dette er nødvendigt for at kunne opfylde leasingaftalen fx i forbindelse med indregistrering af bilen, eller for at vi eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, som registreret går forud herfor.

Såfremt der er afgivet kaution for leasingaftalen, kan oplysninger om kontraktens forløb, herunder om eventuel misligholdelse, videregives til kautionisten.

I forbindelse med håndtering af forsikringsmæssige forhold – eller skader på en leaset bil – kan oplysninger om dig som leasingtager, herunder dit CPR-nr. blive videregivet til det forsikringsselskab, hvori køretøjet er forsikret samt til en eventuel modparts forsikringsselskab i det omfang, vi måtte være forpligtet hertil. Derudover kan der i forbindelse med notering af panthaverdeklaration eller tegning af en alternativ tillægsforsikring, jf. § 6 B ske udveksling af oplysninger om dig, som leasingtager, herunder dit CPR-nr.

I tilfælde af misligholdelse af eller tvist vedrørende kontrakten kan oplysningerne desuden videregives til vores rådgivere eller samarbejdspartnere, der skal varetage vores interesser i sagen, herunder i forbindelse med iværksættelse af rykker- og inkassoprocedure på vores vegne. Derudover kan vi i tilfælde af misligholdelse videregive dine oplysninger til kreditvurderingsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med den lovgivning, der gælder herfor.

NL anvender tjenesteudbydere og samarbejdspartnere, der udfører arbejde på vores vegne (”databehandlere”). Dette kan f.eks. være hosting af servere, systemvedligeholdelse m.v. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, dette er nødvendigt for, at de pågældende kan levere deres tjenester og services. Samarbejdsparterne vil være forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har derfor ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af deres kontraktlige forpligtelse over for NL.

Dine rettigheder

Efter lovgivningen i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har du en række rettigheder.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på [email protected].

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.